Ile może zabrać komornik w 2016 roku

Zgodnie z polskim ustawodawstwem komornik nie może jednak całkowicie pozbawić nas środków do życia. Z tego względu ustalono limity zajęć komorniczych, które w 2016 roku uległy pewnym modyfikacjom.
Jak być może wiesz komornik może zająć należącą do nas nieruchomość oraz ruchomości czyli np. auto bądź sprzęt AGD-RTV. O tym, jaka część naszej własności zostanie objęta egzekucją komorniczą zadecyduje sąd w porozumieniu z wierzycielem. To właśnie wierzyciel składa wniosek o wszczęcie egzekucji, a sąd przychylając się do tego dokumentu wydaje tzw. tytuł wykonawczy, będący podstawą działania każdego komornika. Komornik nie może egzekwować w rozmiarze szerszym ani prowadzić egzekucji ze składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela. Wierzyciele jednak najczęściej decydują się na egzekucje wierzytelności z dochodów dłużnika.

Według art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego dokładnie wskazuje na ruchomości niezbędne do życia, których komornik nie ma prawa zająć. Są to między innymi:

  • zapasy żywności i opału konieczne do przeżycia przez okres jednego miesiąca,
  • bielizna, pościel, ubrania codzienne,
  • przedmioty niezbędne do nauki i wykonywania praktyk religijnych,
  • dokumenty osobiste i odznaczenia,
  • narzędzia, ubrania i surowce niezbędne do wykonywania pracy zawodowej przez okres tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych),
  • leki niezbędne do funkcjonowania,
  • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub kogoś z jego rodziny.

Warto tutaj wspomnieć, że całość kwot nie może być zajęta przez komornika bo ustawodawca przewidział kwoty wolne od zajęć komorniczych. Także niektóre źródła zostały wyłączone z możliwości dokonania zajęcia.

Nowe limity zajęć komorniczych wynikają z aktualizacji podstaw, z których są wyliczane, czyli np. wyższej płacy minimalnej w danym roku.

Ile może zabrać z umowy o pracę?

Jeżeli zadłużony pracuje na podstawie umowy o pracę, komornik ma prawo zająć 50% jego zarobków. Przy czym wolne od egzekucji pozostaje wynagrodzenie minimalne (w 2016 roku jest to 1850 zł brutto). Warto pamiętać, że komornik informuje pracodawcę dłużnika o swoim działaniu. Ten z kolei jest odpowiedzialny za wypłatę pracownikowi pomniejszonej pensji.

Wyjątkowo, w przypadku świadczeń alimentacyjnych, egzekucji podlega 60 proc. wynagrodzenia – bez znaczenia, jaka jest wysokość wynagrodzenia. Ponadto wolna od potrąceń jest także kwota wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości:

  • 75 proc. przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi,
  • 90 proc. przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Ile może zabrać z umowy zlecenie oraz o dzieło?

W przypadku umów zleceń komornik ma prawo zająć całą kwotę wypłaty. Jeżeli jednak praca na podstawie umowy cywilnoprawnej jest jedynym źródłem utrzymania, może ona zostać potraktowana jak umowa o pracę – dłużnik jednak musi wykazać, że pracuje u jednego pracodawcy i otrzymuje stałe świadczenia za pracę. W tym celu musi udać się do komornika i okazać mu umowy bądź rachunki wystawione za umowę zlecenie bądź dzieło z ostatnich miesięcy i wyjaśnić, że praca na umowach cywilnoprawnych jest naszym jedynym źródłem utrzymania. Jeśli jednak komornik odrzuci naszą argumentację, możemy wnieść skargę dotyczącą jego pracy do sądu rejonowego, któremu ta osoba podlega.

Ile może zabrać komornik z emerytury lub renty?

W przypadku rent i emerytur komornik może zająć 25% ich wysokości. Jednak także i w takich przypadkach wolne od egzekucji są kwoty wynoszące 50% najniższej emerytury bądź renty (zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia). Od marca 2016 minimalne świadczenie emerytalne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 882,56 zł. Oznacza to, że takim emerytom i rencistom komornik nie może zabrać więcej niż 441,28 zł. Jeśli natomiast najniższa renta przyznana jest z tytułu częściowej niezdolności do pracy (czyli wynosi ona 676,75 zł), zajęciu z tytułu egzekucji komorniczej może ulec tylko jej połowa czyli 338,37 zł.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku alimentów – wtedy, podobnie jak w przypadku wynagrodzenia, można potrącić aż 60 proc. emerytury lub renty.

O zajęciu części świadczenia emerytalnego bądź renty informowany jest ZUS. I to właśnie ZUS przekazuje zajętą część świadczenia komornikowi.

Czy komornik może zająć alimenty?

Źródłem naszego dochodu mogą być także świadczenia alimentacyjne. W świetle prawa tego typu wpływy nie podlegają w ogóle egzekucji komorniczej. Niemniej jednak, jeśli alimenty wpływają na konto, a komornik zajmie nasz rachunek, może zabrać nam także pieniądze pochodzące z zadłużenia. Warto wtedy warto założyć osobne konto bankowe. Wtedy dochody z alimentów będą całkowicie bezpieczne.

Czy komornik może zająć środki z programu 500+?

Komornik nie może też zająć pieniędzy wypłacanych w ramach programu Rodzina 500+.

Czy komornik może zająć zasiłek?

Osoby przebywające na zasiłku traktowane są tak samo jak osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Warto jednak odbierać pieniądze osobiście aby komornik nie pobrał ich z naszego konta bo nie ma on wglądu w to z jakiego źródła one pochodzą.

Czy komornik może zająć zwrot podatku?

Jeżeli w danym roku kalendarzowym dłużnik dokonał nadpłaty podatku, komornik ma prawo zająć należny mu zwrot pieniędzy. W tym celu musi on wysłać zawiadomienie do Urzędu Skarbowego o zaległościach finansowych podatnika. Na podstawie tego dokumentu US przekazuje należny dłużnikowi zwrot na ręce komornika.

Czy komornik może zająć konto bankowe?

Komornik ma prawo wejść na konto bankowe, oszczędnościowe czy też lokatę i zablokować znajdujące się na nim środki pieniężne. Ustawodawca jednak ustanowił pewne limity. Otóż wolne od zajęcia są kwoty do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ustalane przez Główny Urząd Statystyczny (wynagrodzenie za styczeń 2016 roku wyniosło 4101,36 zł). Oznacza to, że komornik nie mógł zająć kwot do 12 304,08 zł. Jest to ogólny limit na wszystkie konta bankowe jakie posiadamy. Takie prawo obowiązuje jednak wyłącznie do 7 września 2016. Od 8.09.2016 w życie wejdzie znowelizowany przepis Prawa Bankowego mówiący, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.20) ), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Nowa kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie więc ustalana miesięcznie. Do końca roku 2016 będzie to trzy czwarte płacy minimalnej czyli 1387,50 zł.

Czy komornik może zająć środki zgromadzone na polisie ubezpieczeniowej?

Zgodnie z art 831 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego egzekucji nie podlegają świadczenia z ubezpieczeń osobowych a do takowych można zaliczyć między innymi ubezpieczenia na życie. Jednak stanowi, ze świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń. Ponadto ograniczenie to nie znajduje zastosowania, jeżeli egzekucja ma służyć zaspokojeniu roszczeń alimentacyjnych oraz składniki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Skarga na czynności komornika

Dłużnik może złożyć skargę na pracę komornika, jeśli uzna, że doszło do naruszenia przepisów prawa lub zaniechania działań, które miały chronić jego interesy. Sporządza się ją w formie pisemnej i dostarcza do sądu rejonowego, przy którym pracuje dany urzędnik. Skargę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia podjęcia lub niepodjęcia przez komornika określonej czynności. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.